Handelsbetingelser

Generelt:

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler og kontrakter der indgås mellem HL-Keramik A/S og en køber i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig og skriftlig aftale herom mellem parterne. Eventuelle fravigelser gælder kun for den konkrete aftale mellem parterne.

 

Tilbud og ordrebekræftelse

Tilbud afgivet af HL-Keramik A/S er gældende indenfor den i tilbudet angivne acceptfrist. Indeholder tilbudet ikke en acceptfrist, bortfalder tilbudet efter 8 dage regnet fra afsendelse af tilbudet.

HL-Keramik A/S forbeholder sig ret til mellemsalg uanset det afgivne tilbud.

 

Priser

Alle priser er incl. moms hvis intet andet er anført.

Alle priser er dagspriser og underkastet forbehold for ændringer i lønninger, materialepriser, valutakurser, fragter, toldsatser, offentlige afgifter og bestemmelser samt øvrige omkostninger.

 

Levering og evt. forsinkelse

Medmindre andet er aftalt, er alle priser ab lager priser.

Det i aftalen/tilbudet/ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er omtrentligt og HL-Keramik A/S er berettiget til at foretage levering efter den anførte dato.

Køber er forpligtet til at acceptere forsinkelse af levering på varer, hidrørende fra Europa i op til 4 uger efter den aftalte leveringstermin. I tilfælde af forsinkelse udover 4 uger, er køber berettiget til at hæve den indgåede aftale for så vidt angår de ikke leverede varer.

Køber er forpligtet til at acceptere forsinkelse af levering på varer hidrørende fra lande uden for Europa i op til 8 uger efter den aftalte leveringstermin. I tilfælde af forsinkelse udover 8 uger er køber berettiget til at hæve den indgåede aftale for så vidt angår de ikke leverede varer.

Undersøgelsespligt og reklamation

Køber skal straks ved modtagelsen og inden varerne tages i brug og nedlægges, gennemgå de leverede varer for at sikre sig at disse er mangel fri, herunder at farve- og nuanceforskelle ligger indenfor det acceptable.

Reklamationer over mangler/fejl herunder mængdeafvigelser der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes straks og absolut senest 8 dage efter varens levering på købers plads, for at kunne tages til følge.

Såfremt varerne skal monteres eller indgå i en montage, skal køber sørge for at varerne – Inden montering påbegyndes – gennem gåes for mangler, idet reklamation ikke kan finde sted, efter at montage er påbegyndt.

Annullering og ændring af ordrer

Købers annullering og ændring af ordren, herunder ændring af specifikationer, mængde og leveringstidspunkt, kræver udtrykkelig aftale herom i det enkelte tilfælde og vil kun kunne imødekommes, hvis HL-Keramik A/S kan frigøre sig fra indgåede aftaler med sine leverandører og forudsætter, at køber erstatter HL-Keramik A/S’s fulde tab.

HL-Keramik A/S tager ikke skaffevarer retur.

Returnering af overskydende varer skal ske umiddelbart efter byggeriets afslutning. Varer der er mere end 3 måneder gamle i forhold til udleveringstidspunktet, tages ikke retur uden forudgående aftale.

Force majeure

I tilfælde af forsinkelse, mangler eller i øvrigt har HL-Keramik A/S intet ansvar, hvor forholdet skyldes arbejdskonflikter af enhver art og enhver omstændighed, som HL-Keramik A/S ikke er herre over.

Ansvarsfraskrivelse

HL-Keramik A/S er udelukkende ansvarlig for skade på personer og ting, som det leverede produkt forvolder (produktansvar), i det omfang et sådant ansvar udtrykkeligt fremgår af ufravigelige lovbestemmelser i den danske produktansvarslov.

HL-Keramik A/S’s ansvar kan i intet tilfælde overstige den reklamationsberettigede vares fakturaværdi excl. moms.

Såfremt intet andet udtrykkeligt ønskes, sendes ordrer med en af HL-Keramik A/S valgt vognmand.

HL-Keramik’s ansvar bortfalder ved overgang til fremmed fragtfører.

Værneting og lovvalg

Ved ethvert mellemværende opstået i anledning af købet, er det H. L. Keramik A/S’s ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

HL-Keramik A/S vælger værnested.

Betaling

Dankort

Visa dankort. Uanset hvilken korttype, du vælger at betale med, opkræves der ikke gebyr ved betaling.

Sikker betaling

Når du betaler med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internetbutik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1200 kr., hvis dit dankort misbruges ved brug af pin-kode.De oplysninger, du indtaster i forbindelse med dit betalingskort, bliver krypteret (SSL), og det er således kun PBS, der har adgang til disse. Hverken HL Keramik eller andre har mulighed for at læse dine data.