HL keramik logo sort - HL Keramik Handelsbetingelser

Handelsbetingelser


Handelsbetingelser for H.L. Keramik A/S

Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse på alle køb, du foretager hos H.L. Keramik A/S, uanset om købet sker i vores fysiske butik eller via fjernsalg, fx fra vores vareprøvebil.

Betingelserne gælder for både forbrugerkøb og handelskøb, idet forbrugere dog på en række områder er tillagt en mere gunstig retsstilling som følge af gældende forbrugerlovgivning. Ved ”handelskøb” forstås et køb, som en erhvervsdrivende foretager som led i sit erhverv. Ved ”forbrugerkøb” forstås et køb, foretaget af en person, som hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Det er tydeligt angivet i Betingelserne, såfremt der gælder forskellige vilkår for hhv. handelskøb og forbrugerkøb.

Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne. En aftalt fravigelse gælder kun den konkrete aftale mellem parterne og er således ikke gældende for fremtidige aftaler.

Indgåelse af aftale
Skriftlige tilbud fra H.L. Keramik A/S er gældende i 14 dage fra tilbuddets afgivelse, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Såfremt H.L. Keramik A/S tager forbehold for mellemsalg, vil dette fremgå af tilbuddet. Når du har accepteret tilbuddet, vil H.L. Keramik A/S fremsende en endelig ordrebekræftelse. Såfremt du mener, at der er fejl i ordrebekræftelsen, skal du senest 24 timer efter ordrebekræftelsesdatoen, underrette os herom. Efter 24 timer fra ordrebekræftelsesdatoen er ordrebekræftelsen bindende.

Ved forbrugerkøb vil du modtage en faktura inden leveringen af dine varer.

Ved handelskøb vil du modtage fakturaen ved afhentning af dine varer.

Køb foretaget i vores fysiske butik er juridisk bindende, når faktura er udstedt.

Priser
Alle varepriser er angivet eksklusive fragtomkostninger med levering ab lager. Omkostninger vedr. evt. levering, fragt og/eller porto vil blive tillagt vareprisen. Alle priser er dagspriser og underkastet forbehold for ændringer i materialepriser, valutakurser, fragtomkostninger, toldsatser, offentlige afgifter og øvrige omkostninger, som H.L. Keramik A/S ikke med rimelighed har kunnet forudse og/eller beregne på forhånd.

Ved handelskøb er alle priser angivet eksklusive moms, skatter og afgifter.

Ved forbrugerkøb er alle priser angivet inklusive moms, skatter og afgifter.

Levering
Der er i ordrebekræftelsen anført en leveringsperiode og H.L. Keramik A/S er berettiget til frit at vælge tidspunktet for levering inden for denne periode. Sker leveringen uden for det angivne tidsrum, og ønsker du at gøre dette gældende skal du reklamere til H.L Keramik A/S.

Ved handelskøb skal reklamation ske straks efter, at du bliver bekendt med forsinkelsen.

Såfremt vi har aftalt levering til en af dig angivet adresse, sendes din ordre med en af H.L. Keramik A/S valgt vognmand, medmindre andet er aftalt. Varen leveres så nær det aftalte leveringssted, som transportøren med rimelighed kan komme frem til.

Undersøgelsespligt og reklamation
Købelovens mangelsregler finder anvendelse.

Ved handelskøb skal du, ved modtagelsen og inden varerne tages i brug og/eller monteres, gennemgå de leverede varer for at sikre dig, at disse er mangelfri og er af ønsket brænding/kaliber. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan gennemgang, skal fremsættes straks og senest 7 dage fra levering. Undlader du at undersøge varen, kan du ikke senere påberåbe dig mangler, som burde være opdaget ved en sådan undersøgelse.

Ved forbrugerkøb skal du påberåbe dig eventuelle mangler ved en vare inden for rimelig tid efter, at du opdager manglen. I modsat fald fortaber du retten til at påberåbe dig manglen.

I tilfælde af reklamation over mangler må varen ikke tages i brug uden forudgående aftale herom med H.L. Keramik A/S. I modsat fald kan du risikere at fortabe retten til at gøre manglen gældende.

H.L. Keramik A/S tager forbehold for afvigelser i størrelse, farver og nuancer, som naturligt kan forekomme i varen, eller som sædvanligvis kan forekomme ved brænding. Sådanne afvigelser anses ikke for at udgøre en mangel ved varen.

Transportskader
Alle transportskader skal meddeles hurtigst muligt til H.L. Keramik A/S. Hvis du trods synlige huller, buler, ridser eller andre åbenlyse skader på varen og/eller emballagen ikke straks gør indsigelse overfor fragtmanden, kan der opstå tvivl om, hvornår varen og/eller emballagen er blevet beskadiget, og du risikerer selv at hæfte for evt. skader på din vare.

Ved mistanke om fragtskader skal du:

  • Tage billeder af varen mens den er emballeret, og herefter evt. skader af din vare.
  • Beholde alt emballage, idet det kan bruges til at dokumentere krav mod fragtmanden.

Af bevismæssige årsager bør du kontakte os pr. telefon eller e-mail straks efter modtagelsen af varen. Gerne indenfor 24 timer.

Betaling
Betalingsbetingelserne fremgår af ordrebekræftelsen. Overskrides betalingsbetingelserne er H.L. Keramik A/S berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer, uanset om leverancerne har indbyrdes sammenhæng.

Returnering af overskydende varer og ændring af ordrer
Hvis du ønsker at ændre en ordre, herunder hvis du ønsker at ændre specifikationer, mængde, leveringstidspunkt og/eller leveringssted, og hvis H.L. Keramik A/S accepterer ændringen, skal der indgås en ny aftale.

Du kan op til 1 måned efter levering returnere overskydende varer, såfremt varerne tilbageleveres uden fejl og mangler, i ubrudt og ubeskadiget emballage og med faktura. Skaffevarer og specialfremstillede varer kan ikke returneres. Det vil fremgå af tilbuddet, såfremt der er tale om skaffevarer eller specialfremstillede varer. Ved returnering af overskydende varer, afholder du selv udgifterne til returfragten til vores lager, ligesom H.L. Keramik A/S forbeholder sig retten til at modregne erstatning for eventuel forringelse af varen.

Fortrydelsesret for forbrugere
Hvis du som forbruger har indgået en aftale om køb via fjernsalg, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, du har modtaget den fulde levering. Din fortrydelsesret gælder ikke for skaffevarer og specialfremstillede varer.

Vil du gøre brug af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelse kan gives til os via e-mail til salg@hl-keramik.dk. Du kan også bruge standardfortrydelsesformularen, som du finder i bilag 1.

Ved fortrydelse bliver købesummen for varen, inkl. fragtomkostninger, tilbagebetalt, når H.L. Keramik A/S har modtaget varen retur på vores lager. Udgifterne til returnering afholder du selv. Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb. I tilfælde af at H.L. Keramik A/S efter returnering kan konstatere, at der er sket forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, tilbagebetales kun en del eller intet af købsbeløbet, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Du kan ikke fortryde dit køb, ved blot at nægte at modtage varen uden samtidigt at give os tydelig meddelelse om, at du fortryder købet. H.L. Keramik A/S kan tilbyde at afhente varen for dig efter særskilt aftale og mod betaling.

Ansvar
H.L. Keramik A/S fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab eller følgetab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, indtægtstab, mistede besparelser, tab eller beskadigelse af data, goodwill, forretningsmuligheder eller omdømme. Vores ansvar er i enhver henseende begrænset til maksimalt at udgøre værdien af de fakturerede varer.

H.L. Keramik A/S er udelukkende ansvarlig for produktansvar med hensyn til de leverede varer, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. H.L. Keramik A/S har tegnet en produktansvarsforsikring.

I tilfælde af forsinkelse, mangler eller lignende, har H.L. Keramik A/S intet ansvar, hvor forholdet skyldes force majeure. Som force majeure anses forhold, der er uden for H.L. Keramik A/S’ kontrol, og som H.L. Keramik A/S ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er arbejdskonflikter, krig, udbrud af epidemier og pandemier, strejke, lockout, naturkatastrofer, indførselsforbud, brand, terror, oversvømmelser og hærværk.

Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os på tlf. 7553 1344 eller pr. e-mail på salg@hl-keramik.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

EU-kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail salg@hl-keramik.dk.

Værneting og lovvalg
Betingelserne samt den eller de aftaler, der indgås i henhold hertil, er underlagt dansk ret, bortset fra dansk rets lovvalgsregler. Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning, skal Kolding Byret være værneting for alle sager.

Kontaktoplysninger
Du er velkommen til at kontakte os på:

Telefon: 7553 1344
E-mail: salg@hl-keramik.dk
Adresse: Jelsvej 7-9, 6000 Kolding

Se vores telefon- og åbningstider, samt øvrige kontaktoplysninger på vores hjemmeside, www.hl.keramik.dk/kontakt.